Algemene Voorwaarden Qlouder B.V.

 

1 Toepasselijkheid

1.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van Qlouder B.V., ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 54015596 (hierna te noemen: Qlouder), en op alle overeenkomsten gesloten tussen Qlouder en Opdrachtgever.

1.2 De toepasselijkheid van algemene voorwaarden van Opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.

 

2 Uitvoering overeenkomst

2.1 Qlouder streeft naar een optimale dienstverlening aan Opdrachtgever en zal zich naar beste kunnen inspannen deze dienstverlening met zorg uit te voeren.

2.2 Alle dienstverlening door Qlouder vindt plaats op basis van een inspanningsverbintenis.

2.3 Alle door Qlouder genoemde en tussen partijen overeengekomen termijnen en datums zijn indicatief. Qlouder zal zich naar beste kunnen inspannen dergelijke termijnen en datums in acht te nemen. Indien overschrijding van enige termijn en/of datum aannemelijk is, zullen Qlouder en Opdrachtgever in overleg treden.

2.4 Overschrijding van enige termijn en/of datum kan pas tot verzuim van Qlouder leiden nadat Opdrachtgever Qlouder schriftelijk in gebreke heeft gesteld, waarbij Opdrachtgever Qlouder een redelijke termijn voor de nakoming stelt, en deze redelijke termijn geheel is verstreken.

 

 

3 Uitvoering werkzaamheden

3.1 De door Qlouder te verrichten werkzaamheden worden in beginsel uitgevoerd op het kantoor van Qlouder, tenzij anders is overeengekomen.

3.2 Qlouder is gerechtigd voor de uitvoering van de werkzaamheden gebruik maken van diensten van derden.

3.3 Indien Qlouder voor de uitvoering van werkzaamheden gebruik maakt van de diensten van derden zal Qlouder Opdrachtgever hieromtrent informeren.

 

 

4 Informatie uitwisseling en vertrouwelijkheid

4.1 Uitwisseling en opslag van informatie tussen Qlouder en Opdrachtgever vindt in beginsel plaats met gebruik van zakelijke clouddiensten als Google Drive, tenzij anders is overeengekomen.

4.2 Qlouder spant zich naar beste kunnen in, en zal redelijkerwijs te nemen voorzorgsmaatregelen treffen, om de eventuele vertrouwelijkheid van gegevens en informatie te beschermen.

 

 

5 Medewerking Opdrachtgever

5.1 Qlouder en Opdrachtgever hanteren als gemeenschappelijk uitgangspunt dat voor een succesvolle uitvoering van de overeenkomst een goede onderlinge samenwerking van groot belang is.

5.2 Opdrachtgever verleent tijdig de door Qlouder gewenste medewerking.

5.3 Opdrachtgever levert tijdig de door Qlouder verzochte informatie aan, alsmede alle overige informatie die, ook indien niet expliciet door Qlouder verzocht, redelijkerwijs relevant te achten is voor uitvoering van de opdracht.

 

 

6 Opdrachtbeschrijving

6.1 Alle werkzaamheden van Qlouder ten behoeve van Opdrachtgever vinden plaats op basis van een tussen partijen overeengekomen en door partijen ondertekende opdrachtbeschrijving.

6.2 Onder opdrachtbeschrijving wordt ook verstaan een door Qlouder aan Opdrachtgever gedaan en door Opdrachtgever geaccepteerd projectvoorstel.

6.3 De opdrachtbeschrijving bevat in beginsel het doel en de inhoud van de de werkzaamheden, de geplande periode waarin de werkzaamheden zullen worden uitgevoerd, alsmede een opgave van de kosten.

6.4 De opgave van kosten geschiedt op basis van nacalculatie, tenzij anders is overeengekomen.

6.5 In de opdrachtbeschrijving vermelde dagtarieven zijn gebaseerd op acht werkuren gedurende werkdagen tussen 08:00 en 18:00 uur, tenzij anders is overeengekomen.

6.6 Voor werkzaamheden buiten werkdagen en/of buiten genoemde tijdstippen geldt het in de opdrachtbeschrijving vermelde opslagpercentage.

 

7 Adviezen

7.1 Het gebruik dat Opdrachtgever maakt van door Qlouder gegeven adviezen is voor risico van Opdrachtgever.

 

8 Migraties

8.1 Het migreren van data en/of gegevens van Opdrachtgever geschiedt steeds onder regie en verantwoordelijkheid van Opdrachtgever, tenzij anders is overeengekomen.

 

 

9 Software ontwikkeling

9.1 Indien het ontwikkelen van software tot de overeengekomen werkzaamheden behoort, bevat de opdrachtbeschrijving tevens een vermelding van de gebruikte projectmethodiek.

9.2 Projectmethodieken worden door Qlouder uitsluitend als richtlijn beschouwd. Qlouder vermijdt te strikte toepassing van methodieken waar dat tot onnodige extra werkzaamheden zou leiden.

9.3 Software ontwikkelwerkzaamheden worden in beginsel uitgevoerd in korte iteraties waarin Qlouder nauw met Opdrachtgever samenwerkt om het voor de betreffende iteratie vastgestelde doel te realiseren.

9.4 Onderdeel van iedere iteratie is de acceptatie door Opdrachtgever van het eindresultaat van die iteratie. De acceptatie geschiedt door een bevestiging van Opdrachtgever aan Qlouder dat het vastgestelde doel is gerealiseerd. Indien het eindresultaat naar het oordeel van Opdrachtgever niet voldoet aan het vastgestelde doel specificeert Opdrachtgever op welk(e) onderde(e)l(en) het eindresultaat niet voldoet.

9.5 Op de door Qlouder ontwikkelde software is geen garantieregeling van toepassing, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

 

10 Betaling

10.1 Alle prijzen zijn exclusief omzetbelasting (BTW).

10.2 Opdrachtgever zal de facturen van Qlouder binnen 30 dagen na factuurdatum betalen.

10.3 Bij te late betaling door Opdrachtgever is Opdrachtgever, zonder dat een aanmaning of ingebrekestelling nodig is, over het openstaande bedrag de wettelijke rente voor handelsovereenkomsten verschuldigd.

10.4 Indien Opdrachtgever nalatig blijft het openstaande bedrag te voldoen is Opdrachtgever bovendien gehouden tot vergoeding van de buitengerechtelijke incassokosten.

10.5 Indien Opdrachtgever in gebreke blijft met de nakoming van zijn betalingsverplichtingen, is Qlouder steeds gerechtigd de nakoming van haar verplichtingen jegens Opdrachtgever op te schorten.

 

11 Beëindiging

11.1 Qlouder en Opdrachtgever hebben de bevoegdheid de tussen partijen gesloten overeenkomst te ontbinden indien de andere partij, na deugdelijke en gedetailleerde ingebrekestelling waarin een redelijke termijn voor de nakoming wordt gesteld, toerekenbaar tekortschiet in de nakoming van wezenlijke verplichtingen uit de overeenkomst.

11.2 Tot de wezenlijke verplichtingen als bedoeld in het vorige lid behoort de betalingsverplichting van Opdrachtgever.

11.3 Indien Qlouder op het moment van ontbinding al prestaties ter uitvoering van de overeenkomst heeft geleverd, kan de overeenkomst slechts gedeeltelijk worden ontbonden, namelijk uitsluitend voor wat betreft de nog niet door Qlouder geleverde prestaties.

 

 

12 Aansprakelijkheid

12.1 De totale aansprakelijkheid van Qlouder wegens een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst is beperkt tot vergoeding van directe schade tot maximaal het bedrag dat door Qlouder conform de overeenkomst is gefactureerd en ontvangen voor honorarium exclusief BTW. Bij duurovereenkomsten met een looptijd van langer dan één jaar wordt het maximale bedrag gesteld op het totaal van de door Qlouder conform de overeenkomst voor honorarium ontvangen vergoedingen exclusief BTW gedurende het laatste kalenderjaar.

12.2 Iedere aansprakelijkheid van Qlouder voor enige andere vorm van schade, waaronder mede begrepen bedrijfsschade, gevolgschade, gederfde omzet en winst, verlies van gegevens, immateriële schade, of enige andere vorm van indirecte schade, is uitgesloten.

12.3 Recht op schadevergoeding kan slechts ontstaan indien Opdrachtgever de schade zo spoedig mogelijk na het ontstaan daarvan bij Qlouder heeft gemeld.

 

13 Overmacht

13.1 Qlouder is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting indien Qlouder daartoe verhinderd is als gevolg van overmacht.

13.2 Onder overmacht aan de zijde van Qlouder worden in ieder geval verstaan: overheidsmaatregelen, elektriciteitsstoringen, storingen van cloud platforms, storing van internet, datanetwerk- of telecommunicatiefaciliteiten, terrorisme en oorlog.

 

14 Wijzigingen

14.1 Qlouder is gerechtigd deze Algemene Voorwaarden te wijzigen.

14.2 Qlouder zal wijzigingen in voorkomende gevallen een kalendermaand voordat deze van kracht worden aan Opdrachtgever bekend maken.

14.3 Opdrachtgever is gerechtigd de overeenkomst met Qlouder te beëindigen met ingang van de datum van de wijziging van de Algemene Voorwaarden, indien de wijzigingen aantoonbaar een substantiële verslechtering van de positie van Opdrachtgever tot gevolg hebben.

 

15 Toepasselijk recht

15.1 Op de overeenkomsten tussen Qlouder en Opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing.